Byggplatser

Wellsecs systemplattform för byggarbetsplatser ger ett effektivt leveransflöde och en säker arbetsmiljö. Den automatiserar och förenklar det som tidigare gjordes med papper och penna, handpåläggning och till höga kostnader.

Effektivitet

Ledningen för en byggarbetsplats har tuffa krav på effektivitet och resultat, samtidigt som man skall värna om säkerheten för personal och tredje man.

Wellsec underlättar vardagen för planerare, mottagare, transportörer och hantverkare. Genom att skapa ordning och reda på leveranser och materialhantering får man goda förutsättningar för ett effektivt bygge som följer tidsplanerna.

Wellsecs system inkluderar automatiserade grindar vid in- och utfarterna. Utrustningen vid grindarna identifierar den som vill passera och släpper snabbt och smidigt in godkända leveranser.

Integrationen till kundens befintliga ordersystem eller logistiksystem ger automatisk överföring av information.

Kontroll

Många entreprenörer, byggherrar och kommuner/städer saknar information om hur det faktiska trafikflödet är till och från byggarbetsplatserna och hur belastningen ser ut vid grindar och lossningsplatser. Har man inte kontroll kan man inte ställa krav eller ens analysera läget.

Wellsecs system registrerar samtliga passager – 24h per dygn, 365 dagar om året. Grundsystemet kan kompletteras med rapportmoduler som genererar kundanpassade rapporter och KPIer.

Som tillval finns automatisk registreringsnummeravläsning. Det ger möjlighet att kontrollera tex miljöklass på de fordon som passerar.

Reducera stöldrisken

Många arbetsplatser är utsatta för stölder. Grindarna står öppna dagtid och ofta är området obevakat nattetid. Dessutom är det svårt att begränsa spridningen av nycklar och koder för att komma in.

Wellsec ser till att normalläget är ett stängt och bevakat område. Både dagtid och nattetid. Vid leveranser släpper systemet in godkända transporter. Bevakningen är påslagen hela tiden, 24 timmar per dygn.

Kamerabevakning och avancerade sensorsystem är en integrerad del av systemlösningen. Det är tex enkelt att se rörliga bilder från en speciell grindpassage man är intresserad av. Wellsec erbjuder också avancerade system för områdesbevakning med specialsensorer för stängsel, lagerytor, öppna ytor och huskroppar.

På de byggarbetsplatser där man använder Wellsecs system har man sett en markant nedgång i stölder och stöldförsök.

Reducera skaderisken

En arbetsplats med ordning och reda är en förutsättning för en säker arbetsmiljö. Wellsecs system släpper bara fram godkända leveranser. Det uppstår inte några spontana mellanlager där de inte skall vara och man kan vara säker på att leveranserna följer planeringen.

I många fall byggs nya bostäder och kontor i direkt anslutning till områden där det redan bor barn och familjer. För att undvika att allmänheten rör sig bland tex backande fordon på byggarbetsplatsen är det viktigt att ha ett stängt skalskydd som normalläge. Wellsecs system släpper bara fram godkända transporter och minimerar risken för medvetna och omedvetna intrång.

Det finns en stor portfölj med olika tillbehör som underlättar trafikflödena ytterligare. Tex finns det appar för mobiltelefoner och kameror med bildanalys.

Industrier

Wellsecs system är framtaget för industrier är ett systemverktyg för industrier som vill optimera produktionseffektiviteten och ha god överblick över trafikflödena vid anläggningen.

Effektivitet

Just-In-Time är en självklarhet på många företag i Sverige. I andra fall är det inte lika kritiskt. Hur som helst försöker de flesta tillverkande företag att optimera förhållandet mellan små råvarulager och rullande produktion. Genom att ha koll på uppskattad ankomsttid för leveranser och få förvarning till godshanterare och produktionsplanerare kan man förbättra produktionseffektiviteten. Wellsecs system automatiserar incheckningen och hänvisar till rätt lossningsplats.

Minska stöld och sabotagerisken.

De varor som hanteras är ofta av stort värde. Wellsecs system importerar data från befintliga planeringsverktyg och ser till att bara släppa fram fordonstransporter som är godkända. Identifiering av godkända transporter kan ske via Wellsecs app, elektroniska biljetter etc.

Bevakning

För effektiv övervakning av ett industriområde krävs kameror som komplement till skalskydd och sensorer. Både Wellsecs grindsystem och Wellsecs områdesövervakningssystem är byggda från grunden för att hantera avancerade kamerasystem. Kamerabilderna är länkade till händelser i trafikflödet för snabb och smidig uppföljning. Bevakningen kan ske både på plats och på distans.

Logistikcentrum

Wellsecs system för Logistikcentrum kombinerar intelligenta, sammankopplade grindar och trafikflödesplanering med professionell bevakning av terminalerna och uppställningsplatserna för lastbilarna.

Minska stöld och sabotagerisken

De varor som hanteras är ofta av stort värde. Wellsecs system importerar data från befintliga planeringsverktyg och ser till att bara släppa fram fordonstransporter som är godkända. Identifiering av godkända transporter kan ske via Wellsecs app, elektroniska biljetter etc.

Bevakning

För effektiv övervakning av ett logistikcentrum krävs kameror som komplement till skalskydd och sensorer. Wellsecs system är byggt från grunden för att hantera avancerade sensorsystem och kamerasystem. Kamerabilderna är länkade till händelser i trafikflödet för snabb och smidig uppföljning. Bevakningen kan ske både på plats och på distans.

Hamnar

Wellsecs system fungerar utmärkt för stora och små hamnar. Det kombinerar intelligenta, sammankopplade grindar med avancerad sensor och bevakningsteknik.

Minska stöld och sabotagerisken.

Hamnar är inte bara en tilläggningsplats för fartyg, utan även ett logistiknav med omlastning mellan fartyg, järnväg, lastbil och mellanlager. De varor som hanteras är ofta av stort värde. Wellsecs system importerar data från befintliga planeringsverktyg och ser till att bara släppa fram fordonstransporter som är godkända. En hamn är omöjlig att stänga till helt och hållet med stängsel. Wellsecs system för bevakning övervakar hela området med avancerade sensorer som även täcker vattenytor, järnvägsinfarter, stängsel och öppna ytor. Vid intrång larmar systemet och aktiverar åtgärder som ljuslarm, ljudlarm, röklarm, videoinspelning och väktar-/polisutryckning.

Bevakning

För effektiv övervakning av en hamn krävs kameror som komplement till skalskydd och sensorer. Wellsecs system är byggda från grunden för att hantera avancerade kamerasystem. Kamerabilderna är länkade till händelser i trafikflödet för snabb och smidig uppföljning. Bevakningen kan ske både på plats och på distans.

Offentliga miljöer

Wellsecs trafikflödessystem kopplat till pollare och andra rörliga trafikhinder fungerar utmärkt för att skydda människor och saker från framrusande fordon. Det kan installeras av tex en stad/kommun som vill skydda gångtrafikanter samtidigt som man vill behålla ett effektivt och smidigt leveranssystem till butiker och affärer.

Fordon har blivit ett vapen för illasinnade individer som vill skada andra människor. Ett sätt att begränsa effekterna av ett attentat är att stoppa fordon vid strategiska punkter, tex vid gångstråk och vid entréerna till torg och öppna platser. Infällbara pollare är effektiva för att stoppa både personbilar och lastbilar. Wellsecs system hanterar trafikflöden effektivt. I normalfallet är pollarna utskjutna och stoppar fordon. Vid passage av godkända fordon, tex varutransporter och utryckningsfordon, sänks pollarna tillfälligt ner. Pollare är kraftiga, cylinderformade stolpar som effektivt hindrar personbilar och lastbilar, men som tillåter passage av gång- och cykeltrafikanter.

Wellsecs system identifierar godkända transporter genom elektroniska biljetter, Wellsecs app etc. Pollarna kan också sänkas på distans från ett kontrollrum. Tillträdet kan styras på både tid och plats. Tex kan varutransporter inte få förekomma vissa tider på dygnet.

Högsäkerhetsanläggningar

Wellsecs system är det naturliga valet för exklusiva klubbar, kontor och andra säkerhetsanläggningar där man vill styra tillträden i både tid och plats på individuell basis.

Ofta finns behov av att dela upp ett område i olika zoner. Tex kanske all personal har tillträde till de yttre grindarna/skalskyddet, medans bara några få har tillträde till inre zoner. Nattetid kanske tillträdesschemat ser annorlunda ut än på dagen. Och på helgen gäller ytterligare ett schema. Wellsecs system hanterar allt det här enkelt och effektivt. Identifieringen kan ske via Wellsecs app, koder, RF-ID eller bildanalys.

Wellsecs bevakningssystem övervakar perimeterskyddet, huskroppar, dörrar och öppna ytor med hjälp av avancerade sensorer och kameror.

Kontakta oss redan idag

Förnamn *
Efternamn *
E-Postadress *
Telefonnummer

Vad gäller saken?

Och hur kan vi hjälpa dig?